Impresumi/Të dhënat personale

Të dhënat personale

Deklaratë për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave personale

Çdo herë që një përdorues/e e internetit hyn në ofertën e faqes së Ministrisë së Jashtme Federale dhe çdo herë që hapet një dokument i caktuar, të dhënat rreth këtij procesi do të memorizohen dhe përpunohen përkohësisht në një njësi protokolli.

Përpara memorizimit çdo set të dhënash anonimizohet përmes ndryshimit të adresës IP.

Konkretisht për çdo hyrje apo hapje të një dokumenti do të memorizohen këto të dhëna:

  • Adresa IP e anonimizuar
  • Data dhe ora,
  • Faqja e  thirrur / titulli i dokumentit të hapur,
  • Sasia e të dhënave të përcjella,
  • Njoftimi, nëse hyrja / hapja e dokumentit ishte e suksesshme.

Këto informacione do të vlerësohen vetëm për qëllime statistikore dhe në funksion të përmirësimit të ofertës, e në përfundim do të fshihen.

Nuk do të ketë shfrytëzim të informacionit për qëllime të tjera apo përcjellje te të tretët.

Kur hapen faqe të veçanta përdoren të shtuquajturat ‚cookies’ të përkohshme, për ta bërë navigimin më të lehtë. Ky sesion i ‘cookies’ nuk përmban të dhëna personale dhe ato skadojnë me mbarimin e seancës. Nuk do të përdoren teknika të tilla si Java-Applets apo Active-X-Controls, që bëjnë të mundur kontrollin e hyrjeve të përdoruesve/eve.

Adresat postare dhe ato email, që jepen në kuadër të kërkesave apo porosive të ndryshme të materialeve informative, do të përdoren ekskluzivisht vetëm për korrespondencën apo dërgesën përkatëse.

Ambasada Gjermanisë në Tiranë

Të drejtat e shtypit në lidhje me të dhënat që do të gjeni në faqen internetit të Ambasadës Gjermane në Tiranë i besohen:

Organization
Dr. Johannes Dietrich
Comment

Referent për kulturën dhe shtypin

[Anschrift]

Ambasada e Republikës Federale të Gjermanisë
Rruga Skenderbej, nr. 8
Tiranë

Telefoni:
++355 - 42 - 274 505
Fax:
++355 - 42 - 232 050

Redaktimi dhe teknika

Artan Begolli
Ambasada Gjermane Tiranë
Telefon: ++355 - 42 - 274 505
Telefax: ++355 - 42 - 233 497
Kontakt

Foto dëshmi

Zyra Federale e Fotove, Zyra Federale e Shtypit,  Fotoarkivi i Ministrisë së Jashtme Federale, Colourbox, dpa, Banka për Rindërtim (KfW), Shoqëria për Bashkëpunim Teknik (GTZ), Ambasada Gjermane në Tiranë (Markus Lange).

Rekomandim mbi përdorimin

Ju lutemi të vini re rekomandimet tona mbi përdorimin: