Konferenca: Siguria kibernetike

Konference Zmadho fotografinë Konference (© FES) Konferenca: Siguria kibernetike

4.10.2017, ora 9:00, Hotel Tirana International
(anglisht me përkthim shqip)

Pas sulmeve të shumta kibernetike globale, rritet frika për sulme të hakerave dhe boshllëqeve të sigurisë, çka paraqet një kërcënim potencial për ekonominë dhe shoqërinë. Në një botë gjithnjë e më shumë të kompjuterizuar, duke filluar nga Online-Banking deri tek infrastruktura shtetërore, rëndësia e sigurisë kibernetike (Cybersecurity) rritet edhe më. Është një temë politiko-shoqërore e rëndësishme, e cila aktualisht në rrafsh ndërkombëtar gjen shumë vëmendje – por në Shqipëri është ende pak e debatuar.

Fondacioni Friedrich Ebert dëshiron të ofrojë si fillim një forum, i cili do t’u mundësojë ekspertëve shqiptarë dhe të huaj mundësinë për të shkëmbyer mendimet dhe eksperiencat rreth sigurisë kompjuterike dhe rrjetit. Kështu, për Shqipërinë do të grumbullohen dije të qenësishme, nga të cilat burojnë mundësi veprimi direkte. Vëmendja publike do të përqendrohet në një temë të rëndësishme, sepse: siguria kibernetike nuk është më thjesht një alternativë, por një domosdoshmëri.

NHS Cyber Attack Zmadho fotografinë (© picture alliance / empics) Konferenz: Cyber-Sicherheit

4.10.2017, 09.00 Uhr, Hotel Tirana International
(Englisch mit albanischer Übersetzung)

Nach mehreren globalen Cyberattaken steigt die Angst vor Hackerangriffen und Sicherheitslücken, die eine potenzielle Bedrohung für Wirtschaft und Gesellschaft darstellen. In einer zunehmend vernetzen Welt, angefangen bei Online-Banking bis hin zur staatlichen Infrastruktur, nimmt die Bedeutung von Cybersecutity weiter zu. Es ist ein wichtiges gesellschaftspolitisches Thema, das international derzeit viel Aufmerksamkeit findet - in Albanien allerdings noch wenig diskutiert wird.

Die Friedrich-Ebert-Stiftung möchte erstmals ein Forum bieten, das es nationalen und internationalen Experten ermöglicht, sich über Computer- und Netzsicherheit auszutauschen. So wird für Albanien relevantes Wissen gesammelt, aus dem sich direkte Handlungsoptionen ableiten lassen. Die öffentliche Aufmerksamkeit wird auf ein wichtiges Thema gelenkt, denn: Cyber-Sicherheit ist nicht mehr nur eine Option, sondern gilt als unerlässlich.

4.10.: Konferenca: Siguria kibernetike ǀ Konferenz: Cyber-Sicherheit