Konferencë: Trashëgimia komuniste dhe diskursi publik mbi të kaluarën komuniste në Evropën Juglindore

Burgu i Spaçit Zmadho fotografinë Burgu i Spaçit (© IDMC) Konferencë: Trashëgimia komuniste dhe diskursi publik mbi të kaluarën komuniste në Evropën Juglindore

27.10.2017, ora 10:00 - 17:00, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë, Salla „Konrad Adenauer“

Fondacioni Konrad Adenauer organizon, në bashkëpunim me Fakultetin e Historisë dhe Filologjisë në Universitetin e Tiranës, këtë konferencë ndërkombëtare mbi trajtimin e së kaluarës komuniste në një kontekst rajonal. Konferenca do të trajtojë ndër të tjera edhe temat e mëposhtme: diskursi publik dhe e kaluara komuniste, kuptimi i së kaluarës totalitare për shoqërinë dhe ndikimi i saj në proceset aktuale politike si dhe diskutime.

Në konferencë do të marrin pjesë studiues nga vende të ndryshme të rajonit në mënyrë që të garantohet një shkëmbim i vërtetë ndërkufitar.

Konferenz: Das kommunistische Erbe und der öffentliche Diskurs über die kommunistische Vergangenheit in Südosteuropa
27.10.2017, 10 – 17 Uhr, Universität Tirana, Fakultät für Geschichte und Philologie, Hörsaal “Konrad Adenauer”

Die Konrad-Adenauer-Stiftung organisiert zusammen mit der Fakultät für Geschichte und Philologie der Universität Tirana diese internationale Konferenz über die Aufarbeitung der kommunistischen Vergangenheit in einem regionalen Kontext. Die Konferenz wird sich unter anderem folgenden Themen widmen: öffentlicher Diskurs und die kommunistische Vergangenheit, Bedeutung der totalitären Vergangenheit für Gesellschaften und Auswirkungen auf aktuelle politische Prozesse und Diskussionen.

An der Konferenz nehmen Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern der Region teil, so dass ein echter grenzüberschreitender Austausch gewährleistet ist.

27.10: Konferencë: Trashëgimia komuniste dhe diskursi publik mbi të kaluarën komuniste në Evropën Juglindore ǀ Konferenz: Das kommunistische Erbe und der öffentliche Diskurs über die kommunistische Vergangenheit in Südosteuropa