Diskutim: Kthim i suksesshëm - Make it in Albania!

Arsimi profesional Zmadho fotografinë Arsimi profesional (© GIZ) Diskutim: Kthim i suksesshëm - Make it in Albania!

19.10.2017, ora 19:30, Libraria „Tirana Times“, Rr. Andon Zako Cajupi (ngjitur me shkollën Edith Durham), Tiranë

Shumë shqiptarë kanë lënë vendin e tyre për të kërkuar një të ardhme më të mirë jashtë vendit. Por, një pjesë e emigrantëve kthehet përsëri për të ndërtuar jetën në Shqipëri.

Ne do t’ju tregojmë shembuj të të kthyerve, të cilët kanë rikrijuar përsëri bazat profesionale dhe personale në Shqipëri. Do t‘ju tregojmë fotografi me temë kthimin dhe riintegrimin si dhe do të dëgjojmë histori nga jeta e tyre. GIZ-ja ofron nëpërmjet programit të riatdhesimit, të financuar nga BMZ-ja, një mbështetje të gjerë për të gjithë shqiptarët e kthyer në vendin e tyre - për t’i orientuar ata përsëri në vendin e tyre, për të gjetur një shkollë për fëmijët e tyre, për të zhvilluar perspektivën vetjake përmes arsimit profesional apo edhe për të filluar biznesin e tyre. Qendra Gjermane e Informacionit për Migracion, Arsim Profesional dhe Karrierë (DIMAK) u shërben të kthyerve si një pikë e parë kontakti në vend.

Diskussion: Erfolgreiche Rückkehr – Make it in Albania!
19.10.2017, 19.30 Uhr, Tirana Times Bücherei, Andon Zako Cajupi Str., (neben der Edith Durham Schule) Tirana

Viele Albaner haben ihr Heimatland verlassen, um im Ausland eine bessere Zukunft zu finden. Doch ein Teil dieser Migranten kehrt auch wieder zurück, um sich ein Leben in Albanien aufzubauen.

Wir zeigen Beispiele von Rückkehrern, die in in Albanien beruflich und privat wieder Fuß gefasst haben. Wir zeigen Bilder zum Thema Rückkehr sowie Reintegration und hören Geschichten aus ihrem Leben. Durch das vom BMZ finanzierte Rückkehrerprogramm leistet die GIZ umfangreiche Unterstützung für in ihr Heimatland zurückkehrende Albaner – darin sich wieder im Land zu orientieren, einen Schulplatz für ihre Kinder zu finden, durch eine berufliche Weiterbildung für sich selbst Perspektiven zu entwickeln oder auch ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das DIMAK (Deutsches Informationszentrum für Migration, Ausbildung und Karriere) steht den Rückkehrer als ein erster Anlaufpunkt zur Verfügung.

19.10.: Diskutim: Kthim i suksesshëm - Make it in Albania! ǀ Diskussion: Erfolgreiche Rückkehr – Make it in Albania!