Seminar për diplomatët e rinj të MPJ-së të Shqipërisë

Akademia Diplomatike e MPJ-së Zmadho fotografinë Akademia Diplomatike e MPJ-së (© HSS) Seminar për diplomatët e rinj të MPJ-së të Shqipërisë, me temë: “Bashkëpunimi rajonal dhe integrimi në BE”

19.10.2017, ora 9:00 - 16:00, Ministria e Punëve të Jashtme, Tiranë

Procesi i Berlinit, i bashkëiniciuar nga Gjermania në 2014, promovon përmirësimin e marrëdhënieve mes vendeve të Ballkanit Perëndimor, riafirmimin e perspektivës së tyre në BE dhe mbështet proceset e reformave në rajon.

Seminari i organizuar nga Fondacioni Hanns Seidel ka si qëllim të njohë diplomatët e rinj shqiptarë me objektivat dhe hapat konkretë të këtij procesi dhe në veçanti me rekomandimet që do të dalin pas Konferencës së 4-t të Vendeve të Ballkanit Perëndimor në Trieste.

Krahas prezantimit të temave informuese dhe analitike mbi Procesin e Berlinit dhe Bashkëpunimin Rinor Rajonal (RYCO), seminari, në bashkëpunim me Akademinë Evropiane të Berlinit, do të ketë në fokus edhe zbatimin e tyre në praktikën diplomatike.

Në kuadrin e bashkëpunimit që Akademia Diplomatike e MPJ-së të Shqipërisë ka me Institutin Diplomatik të Bullgarisë, ky seminar do të shfrytëzohet edhe për shkëmbim eksperience mes dy institucioneve homologe.

Seminar për diplomatët e rinj Zmadho fotografinë Seminar për diplomatët e rinj (© HSS) Seminar für junge Diplomaten zum Thema “regionale Zusammenarbeit und EU-Integration”

19.10.2017, 9 - 16 Uhr, Außenministerium, Tirana

Das Ziel des von Deutschland 2014 mitinitiierten Berlin-Prozesses ist die Verbesserung der Beziehungen unter den Staaten des Westlichen Balkans, die Bekräftigung ihrer EU-Perspektive sowie die Unterstützung für die Reformprozesse in der Region.

Das von der Hanns-Seidel-Stiftung organisierte Seminar zielt darauf ab, junge albanische Diplomaten mit den Zielen und den konkreten Schritten dieses Prozesses und insbesondere mit den zu erwartenden Empfehlungen nach der 4. Westbalkan-Konferenz in Triest vertraut zu machen.

Neben der Darstellung informativer und analytischer Themen über den Berlin-Prozess und die regionale Jugendzusammenarbeit (RYCO) wird das Seminar, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Akademie Berlin, den Fokus auf die Umsetzung in der diplomatischen Praxis legen.

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen der Diplomatischen Akademie des Albanischen Außenministeriums und dem Bulgarischen Diplomatischen Institut soll das Seminar auch als Erfahrungsaustausch zwischen beiden Institutionen dienen.

19.10.: Seminar për diplomatët e rinj të MPJ-së të Shqipërisë, me temë: “Bashkëpunimi rajonal dhe integrimi në BE” ǀ Seminar für junge Diplomaten zum Thema “regionale Zusammenarbeit und EU-Integration”

Fachgespräch / Reform des Prostitutionsgesetzes: Gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution