Rregullat dhe formularët për aplikimin për vizë

Udhëzime të përgjithshme rreth aplikimit për vizë
Stadi: 01.12.2010

Me efekt që prej datës 15.12.2010 për shtetasit e Shqipërisë dhe Bosnje-Hercegovinës hiqet detyrimi i pajisjes me vizë për qëndrime afatshkurtra sipas § 1 kreu 2 të rregullores së qëndrimit. Heqja e detyrimit të vizave vlen vetëm për mbajtësit e pashaportave biometrike.

Çfarë është saktësisht heqja e vizave?
Shtetasit e Shqipërisë, të cilët zotërojnë një pashaportë biometrike, nuk kanë nevojë për vizë në rast se do të duan të hynë në shtetet Schengen për një qëndrim deri në tre muaj. Kjo vlen edhe për udhëtimet në Norvegji dhe Islandë. Ndërsa vendet, që nuk i përkasin hapësirës Schengen, Britania e Madhe dhe Irlanda, vazhdojnë të mbajnë detyrimin e pajisjes me vizë.
Shtetasit shqiptarë mund të udhëtojnë pa vizë për qëllimet e mëposhtme të një qëndrimi jo më të gjatë se 90 ditë brenda një periudhe prej gjashtë muajsh:
- Turizëm
- Biznes
- Vizitë
- Udhëtime të  tjera, që nuk lidhen me qëllime punësimi, për të cilin kërkohet një miratim i veçantë (p.sh. kurs gjuhe, programe shkëmbimesh shkollore, hospitime shkencëtarësh, kualifikime të tjera etj.)
Në rast se synohet punësim, rekomandohet konsultimi me Ambasadën lidhur me detyrimin eventual të pajisjes me vizë.
Për të gjitha llojet e tjera të qëndrimit kërkohet vizë! Në këtë rast mbani në konsideratë, ju lutem, udhëzimet e mëposhtme:

Çfarë duhet paraqitur në kontrollin kufitar, me kërkesë të punonjësit përkatës, në rast udhëtimi pa detyrim vize?
Në rastin e udhëtimit pa detyrimin e vizës, kur kërkohet prej punonjësve të kontrollit të kufirit duhen paraqitur dëshmi të financimit të qëndrimit dhe të udhëtimit si dhe dëshmi të qëllimit të udhëtimit.
Të tilla mund të jenë për shembull:

lidhur me qëllimin e udhëtimit:
- në rast turizmi: rezervimet e hotelit dhe të udhëtimit
- në rast biznesi: konfirmimi nga firma me seli në Gjermani, ftesa për në konferencë, seminar apo takimin me partnerë në biznes, etj.
- në rast vizite: ftesë nga miqtë / të afërmit
- udhëtime të tjera: konfirmimet prej organizatorëve të kursit të gjuhës, shkollave apo organizatave përkatëse

lidhur me financimin:
1) mjete të mjaftueshme financiare për qëndrimin: cash, karta krediti apo çeqe udhëtimi
ose
deklaratë garancie.
Deklaratat e garancisë në përputhje me paragrafët § 66 bis 68 të ligjit për qëndrimin e të huajve mund të leshohen nga ftuesit që jetojnë në Gjermani vetëm pranë zyrave të të huajve dhe duhen paraqitur në origjinal në momentin e hyrjes në hapësirën Schengen.
2) Bileta vajtje-ardhje e fluturimit (brenda 90 ditëshit të qëndrimit)
3) Pashaportë e vlefshme (pashaporta në momentin e kthimit duhet të jetë e vlefshme edhe për 3 muajt vijues)

Shtetasit, të cilët nuk janë të detyruar të pajisen me vizë, ju këshillohet urgjentisht pajisja me siguracion shëndetsor për udhëtimin për të gjithë kohëzgjatjen e qëndrimit. Kjo vlen edhe në qoftë se ju jeni anëtar i fondeve të sigurimit shëndetësor shtetëror.

Kostot e vizitave mjekësore dhe qëndrimeve (shtrimeve) në spital në Gjermani janë shumë herë më të larta se në Shqipëri.
Prandaj një trajtim mjekësor gjatë qëndrimit tuaj në Gjermani mund t'i rrisi shpejt kostot financiare.
Në qoftë se ju nuk jeni i pajisur me sigurim shëndetësor për udhëtim, ju duhet t'i përballoni vetë këto shpenzime.
Në bazë të përvojës sigurimi shëndetësor shtetëror nuk i merr përsipër këto shpenzime. Edhe shpenzimet e kthimit në atdhe nuk merren përsipër. Në këto raste rekomandohet një sigurim shtesë për udhëtimin, për të mbuluar të gjitha këto sa thamë më parë.

Këto dokumenta duhen paraqitur, në rast se kjo kërkohet në castin e hyrjes në territorin e shteteve anëtare të Marrëveshjes së Schengenit (pra në të ashtuquajturin kufi të jashtëm të Schengenit). Sjellim në vëmendje, se një shtetas i huaj mund të kthehet në kufi (në momentin e hyrjes), nëse ai nuk disponon mjetet e nevojshme financiare për qëndrimin e tij përkatësisht nëse nuk mund t'i fitojë ato në mënyrë të ligjshme apo nëse nuk mund të dëshmojë kthimin në shtetin e origjinës apo në një shtet të tretë, për të cilin ai zotëron një leje qëndrimi të vlefshme, që i lejon kthimin në këtë shtet ( për shembull biletë fluturimi). E njëjta gjë vlen, nëse ai nuk mund të paraqesë dokumentat, që provojnë qëllimin dhe rrethanat e qëndrimit të tij.
Një qëndrim pa viza në zonën Schengen është i mundshëm për jo më shumë se 90 ditë brenda një periudhe prej gjashtë muajsh, llogaritur kjo që prej ditës së parë të hyrjes në zonën Schengen.

Aplikimi për vizë duhet paraqitur tek ajo përfaqësi e shtetit anëtar të Zonës Shengen, në të cilin është edhe qëllimi kryesor i udhëtimit. Nëse qëllimi nuk mund të përcaktohet qartë, përgjegjës është shteti i parë në të cilin do të udhëtohet.

Që nga data 1 janar 2008 midis përfaqësive përkatëse të Shteteve Shengen dhe Republikës së Shqipërisë ka hyrë në fuqi Marrëveshja për Lehtësimin e Vizave. Qëllim i kësaj marrëveshjeje është lehtësimi i dhënies së vizave shtetasve të Republikës së Shqipërisë, për një qëndrim maksimal prej 90 ditësh brenda një gjashtëmujori.

Krahas përcaktimit të tarifës së aplikimit prej 35 eurosh në vend të 60 euro për shtetasit shqiptarë, si edhe përcaktimit të grupeve të personave, të cilët nuk paguajnë tarifë për aplikimin, marrëveshja përmban kryesisht rregulla për vërtetimin e qëllimit të udhëtimit si edhe për dhënien e vizave afatgjata. Në lidhje me aspektet të cilat nuk parashikohen në marrëveshje, hyjnë në përdorim rregullat e Shteteve Shengen ose E Drejta e Përbashkët e Bashkimit Evropian, si p.sh. në rastet e refuzimit të kërkesave, të njohjes së dokumenteve të udhëtimit, të paraqitjes së mjeteve të mjaftueshme financiare për përballimin e shpenzimeve, të mohimit të së drejtës së hyrjes apo në lidhje me masat e dëbimit.

Nga fleta përkatëse e informacionit për viza afatshkurtra (viza shengen), mund të shihet se çfarë dokumentesh nevojiten për aplikimin për vizë pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes midis Bashkimit Evropian dhe Republikës së Shqipërisë. Qëndrimet mbi 90 ditë nuk preken nga Marrëveshja e Lehtësimit të Vizave. Dokumentet që nevojiten për aplikim mund t'i gjeni tek fleta e informacionit për vizë kombëtare. Nëse kërkoni përgjigje të tjera për pyetje mbi procedurën e vizës, këto ndoshta mund t'i gjeni tek fleta e informacionit "Udhëzime në lidhje me aplikimin për vizë". Për pyetje të mëtejshme ju lutemi t'i drejtoheni me anë të formularit të kontaktit drejtpërdrejt sektorit të vizave në Ambasadë.

Të gjitha fletët e informacionit si edhe formularët e aplikimit mund të shkarkohen nga linqet në fund të kësaj faqeje, si në gjuhën gjermane, ashtu edhe në gjuhën shqipe. Përveç kësaj, në linqet e mëposhtme mund të gjeni në gjuhën gjermane dhe shqipe tekstin e Marrëveshjes për Lehtësimin e Vizave, nënshkruar midis Bashkimit Evropian dhe Republikës së Shqipërisë. Informacione të mëtejshme mund të merren edhe nga faqja e internetit e Komisionit Evropian në Shqipëri. Lutemi të mbani parasysh që Ambasada nuk është përgjegjëse për përmbajtjen e linqeve të jashtme.

Rregullat për vizë

VIS - Visa Information System

Kushtet dhe procedura

Informacione tё pёrgjithshme mbi procedurёn e vizave mund tё lexoni nё linkun e mёposhtёm:

Lista e shteteve, të detyruara për tu pajisur me vizë kur hynë në Gjermani – një listë përmbledhëse

Adresa, oraret e punës dhe mundësi kontakti në raste urgjence

CARTE

Ambasada ndodhet vetëm pak minuta nga qendra e qytetit. Hyrja në Rr. Skënderbej nga Rr. Kavajës ose Rr. e Durrësit, 1.4 km (17 min. në këmbë) nga qendra e qytetit ose Hotel Tirana International.